Organizacja Ratownictwa Wodnego w KSRG - zakres podstawowy

Strefa OSP » Wytyczne » Ratownictwa realizowane przez OSP » Organizacja Ratownictwa Wodnego w KSRG - zakres podstawowy

 1. Ratownictwo w zakresie podstawowym realizują: 

a. Wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP);

b. Jednostki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności jednostki OSP włączone do KSRG, które zadeklarowały w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji tych zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia;

c. Inne podmioty ratownicze współpracujące z KSRG, które zadeklarowały w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji tych zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia.

Docelowo, zdolność do podjęcia działań ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym powinny posiadać wszystkie jednostki KSRG.

2. Standard gotowości operacyjnej jednostek.

Gotowość operacyjna – to zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań, określonych w pkt. 3, przez co najmniej 6 ratowników w tym co najmniej 2 o kwalifikacjach określonych w pkt. 4, wyposażonych w sprzęt o standardzie określonym w pkt. 10, przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania.

3. Zakres zadań ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.

W zakresie podstawowym czynności ratownicze obejmują, w szczególności:

a. Rozpoznanie i ocena zagrożenia dla:

- życia i zdrowia,- środowiska i mienia,

b. Niesienie pomocy tonącym (w tym na akwenach zalodzonych), poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi  udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego;

c. Ratowanie życia ludzi na wodach powodziowych, poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych osób oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuację poza strefę zagrożenia;

d. Zabezpieczenie działań ratowniczych na lodzie oraz innym obszarze wodnym, z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio na wodzie (lodzie) oraz w jago sąsiedztwie (brzegu);

e. Ewakuację ludzi z terenów zalanych, kry lodowej, obszaru wodnego, łodzi, pojazdów lub obiektów i urządzeń hydrotechnicznych;

f. Ewakuację zwierząt;

g. Likwidację lub ograniczenie nagłych zagrożeń wywołanych przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska wodnego;

h. Współdziałanie z innymi podmiotami KSRG realizującymi podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze;

i. Współdziałanie z WOPR jak również z innymi podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

4. Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków i ratowników

a. Działania ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym prowadzą strażacy posiadający umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego nabyte w ramach szkolenia kwalifikacyjnego i utrwalane w ramach doskonalenia zawodowego;

b. Strażacy PSP, którzy nie mieli możliwości uzyskania w ramach szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalenia zawodowego umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego, winni je pozyskać w ramach szkolenia uzupełniającego;

c. Członkowie jednostek OSP deklarujący gotowość do realizacji zadań ratownictwa wodnego, powinni nabyć umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego w ramach systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, z wyjątkiem tych strażaków – ochotników OSP, którzy posiadają już kwalifikacje nabyte w procesie szkolenia organizowanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Morską Służbę Poszukiwawczo-Ratowniczą, Państwową Straż Pożarną.

5. Ratownicy innych podmiotów posiadający kwalifikacje nabyte w procesie szkolenia organizowanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Morską Służbę Poszukiwawczo-Ratowniczą, Państwową Straż Pożarną.

6. Doskonalenie zawodowe umiejętności ratownictwa wodnego powinno się uwzględniać zakres:

a. Ratownictwa lodowego;

b. Ratownictwa na rzekach Gorskich i wodach szybkopłynących;

c. Ratownictwa w czasie powodzi;

d. Sterowania łodziami z napędem silnikowym adekwatnie do wymagań związanych z parametrami łodzi dostosowanej do rodzaju akwenu (dotyczy podmiotów KSRG posiadających jednostki pływające z napędem silnikowym).

7. Szkolenia powinny zapewnić uzyskanie kwalifikacji sternika motorowodnego w liczbie niezbędnej do zachowania ciągłości działań ratowniczych. Natomiast wśród szkoleń dodatkowych przewidzieć należy kwalifikacje ster motorzysty, jeśli w obszarach chronionych lub w ramach organizacji odwodów operacyjnych przewiduje się realizację zadań na obszarach posiadających szlaki wodne.

8. Szkolenia powinny zapewnić uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w liczbie niezbędnej do zachowania ciągłości działań ratowniczych.

9. Każdy kandydat przyjmowany do służby lub deklarujący w ramach wolontariatu zdolność do wykonywania zadań ratownictwa wodnego musi posiadać umiejętność pływania.

10. Minimalny standard wyposażenia jednostki realizującej ratownictwo wodne w zakresie podstawowym:

a. Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych zawiera Załącznik nr 2;

b. Wyposażenie indywidualne powinno zostać zapewnione dla co najmniej 2 ratowników w zastępie;

c. Pojazd zastępu realizującego zadania ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym, powinien mieć możliwość holowania przyczepy z łodzią ratowniczą;

d. Dostępność łodzi ratowniczej, jej rodzaju i wyposażenia powinny być adekwatne do specyfiki obszaru chronionego a także do zadań przewidzianych do realizacji w ramach odwodów operacyjnych;

e. Należy rozważyć doposażenie jednostek pływających lub pojazdów zastępów realizujących zadania ratownictwa wodnego w małe butle ze zintegrowanym automatem oddechowym wykorzystywane jako awaryjne źródło powietrza tzw. butle ucieczkowe.

 

Załącznik Nr 2

Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych

L.p.

Wyposażenie samochodu

Jednostka miary

1

Wyposażenie indywidualne ratownika biorącego udział w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych:

Zestaw

 

        Ubranie wypornościowe lub suchy skafander ratowniczy

1 szt.

        Kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 80 kg

szt.

        Rzutka ratownicza na pasie

1 szt.

        Sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania)

1 szt.

        Kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego

1 szt.

         Nóż ratowniczy zawieszany

1 szt.

        Gwizdek zawieszany

1 szt.

2

Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz”

1 szt.

3

Lina ratownicza na bębnie o długości min. 80 m

2 szt.

4

Radiotelefon przenośny

3 szt.

5

Megafon (tuba głośnomówiąca)

1 szt.

6

GPS

1 szt.

7

Urządzenie do oświetlenia terenu akcji

1 szt.

8

Zestaw do oznakowania i zabezpieczenia terenu akcji ratowniczej

Zestaw

9

Zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. łódź Jacek 2, deska lodowa, sanie lodowe, tratwa pneumatyczna – wraz z wyposażeniem)

Zestaw

Źrodło: Zasady organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, opracowane przez Komendę Główną PSP, Warszawa, listopad 2012

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy