Konkurs OSP

Ciekawostki » Konkurs OSP

Zarządzenie nr 752A/2014

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 31 marca  2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłodzko.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłodzko.

§ 2

Celem konkursu jest aktywizacja jednostek OSP, mająca za zadanie podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków, zwiększenie liczby członków w tym drużyn młodzieżowych i  sekcji specjalistycznych, udział w zawodach ratowniczo-gaśniczych, dbałości o powierzone mienie, współpracę z miejscową ludnością, propagowanie idei społecznictwa.

 

§ 3

Szczegółowe zasady i sposób przeprowadzenia konkursu, kryteria oceny, wysokość nagród, określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Organizacyjnych i Ochrony Ludności.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Wójt Gminy Kłodzko

 

 

 

Regulamin konkursu

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłodzko.

 

1.      Cel konkursu:

- aktywizacja jednostek OSP, mająca za zadanie podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków, zwiększenie liczby członków w tym drużyn młodzieżowych i  sekcji specjalistycznych, udział w zawodach ratowniczo-gaśniczych, dbałości o powierzone mienie, współpracę z miejscową ludnością, propagowanie idei społecznictwa.

2.  Sposób przeprowadzenia konkursu:

a) jednostka OSP składa do Wójta Gminy Kłodzko  zgłoszenie udziału w konkursie podpisane przez Prezesa i Naczelnika danej OSP,

b) złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków określonych w niniejszym regulaminie,

c) złożenie zgłoszenia nie rodzi żadnych skutków finansowych,

d) jednostka jest oceniana przez komisję,

e) w skład komisji wchodzą:

 -  Wójt Gminy Kłodzko

- przedstawiciel Rady Gminy Kłodzko

-  Prezes Zarządu Gminnego OSP Gminy Kłodzko

- Komendant Gminny OSP

- pracownik Urzędu Gminy Kłodzko

3. Komisja ocenia działalność jednostek OSP na podstawie własnych wizji lokalnych, informacji o działaniach danej jednostki z PSP, Zarządu Gminnego OSP, danych z dokumentów źródłowych jednostki OSP, ewidencji gminnej, danych z ocen jednostki w czasie corocznych przeglądów wsi i z innych źródeł.

4.  Konkurs odbywa się corocznie. Jednostki oceniane są za działalność za rok kalendarzowy. W roku 2014 konkurs ogłoszony jest  w miesiącu marcu i obejmuje ocenę jednostki OSP od 1 kwietnia do 30 września br.

5. Komisja ze swojej pracy sporządza protokół.

6. Komisja w protokole wykazuje punktację poszczególnych jednostek OSP. Każdy członek Komisji opracowuje indywidualną tabelę ocen, na podstawie których sporządzana jest zbiorcza ocena danej OSP. Tabelę zbiorczą podpisują wszyscy członkowie Komisji.

7. Akceptacja protokołu przez Wójta Gminy jest podstawą do przyznania nagrody dla danej OSP.

8. Nagrody za miejsca I-III mogą być w formie rzeczowej lub  finansowej. Wysokość nagród jest ustalana corocznie przez Fundatora.

9. Fundatorem nagród jest Gmina Kłodzko.

10. Nagrody są wręczane dla jednostek OSP w czasie corocznych obchodów  Gminnych Dnia Strażaka.

11. W  konkursie na rok 2014 wysokość nagród wynosi:

- za miejsce I - 2 500 zł

- za miejsce II -  1 600 zł

- za miejsce III -  1 100 zł

- za miejsce IV – 500 zł

- za miejsce V – 300 zł.

12. Jednostki, które zajmą miejsca od VI do ostatniego, otrzymują dyplomy.

 

 

 

Tabela ocen -  załącznik do regulaminu.  

 

 

 

Załącznik do regulaminu konkursu dla OSP.

Tabela ocen

………………………………………………………………

(nazwa jednostki OSP)

Lp.

Tytuł pola oceny

Oceniana cecha

Punktacja

Liczba przyznanych punktów

1.

Remiza OSP

Stan techniczny i wygląd budynku w tym:

Garaży i warsztatów

Pomieszczeń socjalnych (szatnie, sanitariaty, kuchnie, sale narad)

Obiekty małej architektury (grille, altany)

Plac manewrowy

Zieleń (trawniki, klomby, drzewa, krzewy)

Ogólny porządek w remizie

1-10

 

2.

Stan techniczny pojazdów i sprzętu

Oznakowanie pojazdów i sprzętu.

Ukompletowanie zestawów.

Stan konserwacji i czystości.

Sposób przechowywania sprzętu, umundurowania, obuwia itp.

 

1-10

 

 

3.

Liczba drużyn młodzieżowych w OSP

Liczba członków drużyn młodzieżowych.

10 za każdą drużynę

 

4.

Liczba sekcji specjalistycznych i ich działalność

Sekcje ratownictwa wodnego, wysokościowego i inne.

Dodatkowo za ćwiczenia, pokazy

10 za każdą sekcję

 

5 za jeden pokaz (ćwiczenie)

 

5.

Udział OSP w zawodach sportowych, ratowniczo – gaśniczych i innych

Za jeden udział

Dodatkowo, za zajęcie miejsc I-III w zawodach:

Gminnych

Powiatowych

Wojewódzkich

Krajowych lub międzynarodowych

5

 

 

5

10

20

30

 

6.

Zorganizowanie zawodów w swojej miejscowości z udziałem innych OSP

Organizacja zawodów (za każdą OSP  biorącą udział w zawodach)

5

 

7.

Prowadzone ćwiczenia, szkolenia, instruktaże, pokazy sprzętu, pogadanki, działalność prewencyjna itp.

Szkolenia, ćwiczenia i instruktaże

Pogadanki

Pokazy sprzętu:

- w swojej miejscowości

- w innej miejscowości gdzie nie ma OSP

5

 

3

 

8

12

 

8

Udział w ćwiczeniach na obiekcie i szkoleniach organizowanych przez Komendanta Gminnego lub PSP

Za każdą osobę

 

1

 

9

Działalność społeczno – kulturalna na terenie miejscowości

Inicjatywy samodzielne, współpraca przy organizacji imprez, współpraca z organizacjami pozarządowymi

1- 20

 

10.

Współpraca międzynarodowa

Realizacja wspólnych projektów, udział w zawodach międzynarodowych.

1- 20

 

11.

Pozyskanie środków finansowych przez OSP

Za każdy pozyskany (pełny) 1.000,00 zł (również w przeliczeniu  wartości  pozyskanego sprzętu)

10*

 

12.

Aktywność na stronie internetowej gminnej, swojej OSP

 

1 - 5

 

13.

Prowadzenie kroniki swojej OSP

 

1 - 5

 

Podpis członka komisji: ……………………………………

* nie uwzględnia się środków pozyskanych w ramach dotacji lub pożyczki z Gminy, ZW OSP i KSRG.

Uwagi:

1.       Nie podlegają ocenie udziały jednostek OSP w uroczystościach organizowanych przez Gminę, gdzie wszystkie jednostki są zobowiązane do realizacji określonych zadań (np. dożynki gminne). Nieobecność  jednostki w w/w uroczystościach skutkuje obniżeniem punktacji końcowej tej OSP o 20 pkt. za każdą (nieuzasadnioną) nieobecność.

2.       Ocenie nie podlegają również:  udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, miejscowego zagrożenia, usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków drogowych itp. (działanie w czasie akcji ratowania zdrowia, życia i mienia nie może być przedmiotem konkursu).

 

3.       Jeżeli jest mowa o „udziale OSP”, to należy rozumieć udział co najmniej jednej  sekcji o pełnej obsadzie etatowej lub delegacji minimum  3-osobowej. 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy