BHP 2015

Z życia OSP » BHP 2015

W dniach 12.04.2015 r. i 18.04.2015 r. odbyło się szkolenie okresowe i wstępne z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla strażaków - ochotników z OSP Gminy Kłodzko. Celem szkolenia było utrwalenie wiadomości z zakresu bhp w związku z prowadzoną przez Ochotnicze Straże Pożarne działalnością ratowniczą, zgodnie z ramowym programem doskonalenia zawodowego.

Tematyka szkolenia obejmowała przede wszystkim takie zagadnienia jak: wypadki drogowe, pożary, likwidacja zagrożeń, katastrofy budowlane, chemia drogowa, czynniki szkodliwe, pierwsza pomoc. Prowadzący szkolenie Arkadiusz Kot (http://www.szkolenia-akot.pl/) – strażak - ratownik Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej, posiadając w tej dziedzinie bardzo duże doświadczenie, bardzo szczegółowo wyłożył całą tematykę szkolenia.

Wykładowca omówił wszystkie zagadnienia w oparciu o faktyczne zdarzenia, co pozwoliło na szybsze przyswojenie przez słuchaczy całego materiału. Podczas analizy poszczególnych bloków tematycznych skupiono się przede wszystkim na:

- uprawnieniach kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą oraz innych uprawnieniach strażaków ratowników biorących czynny udział w działaniach ratowniczych (m. in. uprawnienia kierowców, uprawnienia do kierowania ruchem);

- grupach wypadków, rodzajach uderzeń, rodzajach urazów;

- likwidacji zagrożeń podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych m. in. pożarów, wypadków;

- czynnościach ratowniczych związanych z wypadkami drogowymi (stabilizacja pojazdu, odłączenie źródła energii, monitorowanie osób poszkodowanych, ewakuacja osób z samochodu, sorpcja cieczy) oraz schematach postępowania w sytuacji wystąpienia innych zdarzeń np. pożarów, katastrof budowlanych;

- czynnikach biologicznych i innych czynnikach szkodliwych, na jakie narażeni są ratownicy;

- środkach ochrony dróg oddechowych;

- pierwszej pomocy, w tym środkach medycznych i stosowanym sprzęcie medycznym;

- fizykochemii spalania.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy