Zarząd Gminny

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłodzku

  1. Zbigniew Dzierzbicki (OSP Wojbórz) – Prezes
  2. Grzegorz Jurak (OSP Jaszkowa Górna) - Wiceprezes
  3. Radzewicz Paweł (OSP Żelazno) - Wiceprezes
  4. Marcin Olejnik (OSP Ołdrzychowice) – Komendant Gminny
  5. Janusz Zajdel (OSP Wojciechowice) – Skarbnik
  6. Piotr Nieckarz (OSP Szalejów Dolny) – Sekretarz
  7. Ryszard Lewandowski (OSP Ołdrzychowice) – członek
  8. Krzysztof Gil (OSP Krosnowice) – członek
  9. Janusz Zajdel (OSP Wojciechowice) – członek
  10. Krzysztof Gil (OSP Krosnowice) – Członek
  11. Ryszard Wyroda (OSP Szalejów Górny) – członek
  12. Jacek Suchoń (OSP Piszkowice) - członek
  13. Tomasz Jankowski (OSP Szalejów Dolny) – członek
  14. Grzegorz Wiśniewski (OSP Stary Wielisław) – członek
  15. Michał Pawlik (OSP Jaszkowa Dolna) – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej ZOG OSP RP w Kłodzku

  1. Józef Głuch (OSP Jaszkowa Górna) - Przewodniczący
  2. Grzegorz Górni (OSP Jaszkowa Górna) - Wiceprzewodniczący
  3. Tomasz Wojtal (OSP Żelazno) - Sekretarz

 

KONTAKT:  osp.gmina.klodzko@gmail.com

              Zarząd oddziału gminnego jest władzą uchwałodawczo - nadzorczą oddziału gminnego.

Do kompetencji zarządu należy:

  1. Wykonywanie uchwał zjazdu oddziału gminnego oraz zwierzchnich władz Związku;
  2. Rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w gminie;
  3. Uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
  4. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału gminnego;
  5. Ustalanie wysokości składki członkowskiej, sposobu jej podziału i zasad jej uiszczania;
  6. Organizowanie i wspieranie OSP;
  7. Ustalanie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego;
  8. Wybieranie ze swojego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału powiatowego i odwoływanie ich;
  9. Podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu;
  10. Podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału gminnego.

 

Zebrania Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku

1. 2013r.

2. 2014r.

 

Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

1. Kampania sprawozdawcza za 2017r. 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy