Zarząd Gminny

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłodzku

 1. Zbigniew Dzierzbicki (OSP Wojbórz) – Prezes
 2. Grzegorz Jurak (OSP Jaszkowa Górna) - Wiceprezes
 3. Radzewicz Paweł (OSP Żelazno) - Wiceprezes
 4. Marcin Olejnik (OSP Ołdrzychowice) – Komendant Gminny
 5. Janusz Zajdel (OSP Wojciechowice) – Skarbnik
 6. Piotr Nieckarz (OSP Szalejów Dolny) – Sekretarz
 7. Ryszard Lewandowski (OSP Ołdrzychowice) – członek
 8. Krzysztof Gil (OSP Krosnowice) – członek
 9. Janusz Zajdel (OSP Wojciechowice) – członek
 10. Krzysztof Gil (OSP Krosnowice) – Członek
 11. Ryszard Wyroda (OSP Szalejów Górny) – członek
 12. Jacek Suchoń (OSP Piszkowice) - członek
 13. Tomasz Jankowski (OSP Szalejów Dolny) – członek
 14. Grzegorz Wiśniewski (OSP Stary Wielisław) – członek
 15. Michał Pawlik (OSP Jaszkowa Dolna) – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej ZOG OSP RP w Kłodzku

 1. Józef Głuch (OSP Jaszkowa Górna) - Przewodniczący
 2. Grzegorz Górni (OSP Jaszkowa Górna) - Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Wojtal (OSP Żelazno) - Sekretarz

 

KONTAKT:  osp.gmina.klodzko@gmail.com

              Zarząd oddziału gminnego jest władzą uchwałodawczo - nadzorczą oddziału gminnego.

Do kompetencji zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał zjazdu oddziału gminnego oraz zwierzchnich władz Związku;
 2. Rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w gminie;
 3. Uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału gminnego;
 5. Ustalanie wysokości składki członkowskiej, sposobu jej podziału i zasad jej uiszczania;
 6. Organizowanie i wspieranie OSP;
 7. Ustalanie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego;
 8. Wybieranie ze swojego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału powiatowego i odwoływanie ich;
 9. Podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu;
 10. Podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału gminnego.

 

Zebrania Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku

1. 2013r.

2. 2014r.

 

Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

1. Kampania sprawozdawcza za 2017r. 

 

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy