Ratownictwo wysokościowe w KSRG - poziom podstawowy

Strefa OSP » Wytyczne » Ratownictwa realizowane przez OSP » Ratownictwo wysokościowe w KSRG - poziom podstawowy

Ratownictwo wysokościowe – jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania ludzi oraz zwierząt, zwłaszcza w miejscach i terenach trudnodostępnych, na wysokości i poniżej poziomu ziemi. Na poziomie podstawowym, ratownictwo wysokościowe, obejmuje czynności ratownicze wykonywane w miejscach trudnodostępnych, zwłaszcza na wysokości oraz poniżej poziomu terenu (w tym nad wolna przestrzenią (przepaścią), przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty deklarujące w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia, w systemie całodobowym i całorocznym.

1. Organizacja Ratownictwa Wysokościowego.

 a. Ratownictwo wysokościowe w zakresie podstawowym realizują:

 b. Wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP.

 c. Jednostki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności jednostki OSP włączone do KSRG,    które zadeklarowały gotowość operacyjną do realizacji tych zadań oraz spełniają standard gotowości, wyszkolenia i wyposażenia.

 d.Inne podmioty ratownicze, które zadeklarowały gotowość operacyjną do realizacji tych zadań oraz spełniają standard gotowości, wyszkolenia i wyposażenia na podstawie stosownych umów, porozumień.

2. Standard gotowości operacyjnej jednostek.

Gotowość operacyjną określa się jako zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań, określonych w pkt. 3, przez co najmniej (3-6) strażaków lub ratowników w tym co najmniej 3 o kwalifikacjach określonych w pkt. 4, wyposażony w sprzęt o standardzie określonym w pkt. 5, przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania.

3. Zakres zadań Ratownictwa Wysokościowego.

W zakresie podstawowym czynności ratownicze obejmują w szczególności:

 a. Dotarcie ratownika w dół za pomocą dostępnego sprzętu np.:

  - drabin,

  - z asekuracją z użyciem np.: szelek bezpieczeństwa (uprzęży asekuracyjnych), karabinków, lin, pętli stanowiskowych, itp.

 b. Zjazd lub opuszczanie ratownika, (narzędzie itp.) z wykorzystaniem np.: lin i węzłów (m.in.: półwyblinki, ósemki – także na profilu zamkniętym, flagowego, ratowniczego), linkowych urządzeń ratowniczych, ruchomego bloczka, wielokrążka, dwóch przęseł drabiny nasadkowej ustawionych jako trójnóg.

 c. Dotarcie ratownika na wysokość z wykorzystaniem:

  - lin i sprzętu do asekuracji lub autoasekuracji (np. po konstrukcji stalowej),

  - drabin pożarniczych i podnośników,

  - dostępnych stałych zabezpieczeń np.: wózki, drabiny z koszem asekuracyjnym lub ze spocznikami.

 d. Praca ratownika w podparciu poprzez:

  - bezpośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko (np. za szczebel drabiny),

  - wpięcie do liny pionowej,

  - wpięcie do liny poziomej.

 e. Zabezpieczenie poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej.

 f. Ewakuacja osób, zwierząt i mienia przez:

  - wyciągnięcie lub opuszczenie z asekuracją z wykorzystaniem linkowego urządzenie ratowniczego i trójnogu ratowniczego lub opcjonalnie dwóch przęseł drabiny nasadkowej ustawionych jako trójnóg,

  - użycie ruchomego bloczka lub wielokrążka,

  - użycie węzła –półwyblinka, flagowy, ósemka (także na profilu zamkniętym), ratowniczy,

  - użycie skokochronu.

 g. Współdziałanie z innymi podmiotami KSRG.

 h. Współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG ( w tym m.in.: CSRG, GOPR, LPR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR, itp.).

4. Wymagania kwalifikacyjne strażaków i ratowników.

Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym uzyskają:

 a. Strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem OSP w ramach szkolenia kwalifikacyjnego,

 b. Członkowie jednostek OSP w ramach systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,

 c. Pozostali ratownicy w ramach szkoleń specjalistycznych.

5. Minimalny standard wyposażenia jednostki.

Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych stanowi załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

L.p.

Nazwa wyposażenia

J.m.

Ilość

1

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

szt.

2

2

Skokochron kategorii 2

szt.

1

3

Trójnóg ratowniczy

szt.

1

4

Linka ratownicza 25 m (alpinistyczna)

szt.

1

5

Linka ratownicza 50 m (alpinistyczna)

szt.

1

6

Linkowy aparat ratowniczy

szt.

1

7

Pętla do budowy stanowisk i asekuracji z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości o długości min. 120 cm

szt.

4

8

Bloczek ratowniczy

szt.

2

9

Karabinek stalowy typu HMS

szt.

6

10

Worek na sprzęt

szt.

1

 

Wykaz przepisów związanych z ratownictwem wysokościowym

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 22 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP.

3. Program kursu wstępnego z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez PSP.

4. Program kursu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez PSP cz. I.

5. Program kursu śmigłowcowego z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez PSP cz. II.

6. Decyzja nr 54 Komendanta Głównego Państwowej straży pożarnej z dnia 28 września 2007r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wysokościowego.

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy